Voorwaarden afnamen

Voorwaarden marketingactiviteiten

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle marketingactiviteiten dan wel leveringen en aanbiedingen op het gebied van aangeboden diensten, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een afname  van een van de diensten van minkhelwig verklaar je op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. minkhelwig behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

 1. Definities
  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie minkhelwig een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.
  2. Toepasselijkheid

 • Door ondertekening van een overeenkomst met minkhelwig verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van minkhelwig en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

 • Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en minkhelwig opgenomen wordt.
  3. Aanbieding en acceptatie

 • Alle offertes en prijsopgave door minkhelwig zijn geheel vrijblijvend.

 • Het ondertekenen van een door minkhelwig uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met minkhelwig

 • Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door minkhelwig blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door minkhelwig. Facturering geschiedt op basis van deze offerte

 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en minkhelwig zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 • Een samengestelde prijsopgave verplicht minkhelwig niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  4. Uitvoering van de overeenkomst

 • minkhelwig zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft minkhelwig het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan minkhelwig aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan minkhelwig worden verstrekt.Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan minkhelwig zijn verstrekt, heeft minkhelwig het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 • minkhelwig is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat minkhelwig is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor minkhelwig kenbaar behoorde te zijn.

 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan minkhelwig  de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 • Indien door minkhelwig of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 • Opdrachtgever vrijwaart minkhelwig van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 • Het afgeleverde werk mag niet worden verbonden aan institutionele economie op basis van economisch dan wel sociaal gewin vanuit overheid of commerciële partijen.
  5. Duur en Beëindiging

 • Het ontwikkelen van een nieuwe campagne of uitvoering van werkzaamheden voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het aanleveren van product en/of dienst.

 • minkhelwig heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door minkhelwig onderhouden worden.

 • minkhelwig heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met minkhelwig gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

 • minkhelwig heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
  6. Levering en levertijd

 • minkhelwig gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.

 • Mocht minkhelwig onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan minkhelwig alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij minkhelwig een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

 • Door minkhelwig gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze aan de opdrachtgever verstrekt.
  7. Overmacht

 • minkhelwig aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer minkhelwig als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 • In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal minkhelwig alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en minkhelwig geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door minkhelwig tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
  8. Prijzen

 • Alle geoffreerde ven vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

 • Wijzigingen in de tarieven worden door minkhelwig minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
  9. Betaling

 • Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het leveren van een dienst en/of product wordt gesloten tussen de opdrachtgever en minkhelwig is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door minkhelwig het verschuldigde bedrag te voldoen.

 • In genoemde gevallen behoudt minkhelwig zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling is verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan minkhelwig.

 • Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door minkhelwig een aanmaning tot betaling gestuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde)incassotarief.

 • Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, docht uiterlijk binnen 14 dagen na facturering minkhelwig hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

 • Indien minkhelwig abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal minkhelwig het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

 • Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens minkhelwig heeft voldaan.

 

What I offer:

 1. Business Intelligence (BI) Strategy Development: Crafting BI strategies to harness the power of your data for informed decisions.
 2. SEO Optimization Guidance: Enhancing your online presence through effective SEO strategies.
 3. Conversion Rate Optimization (CRO) Best Practices: Unlocking the potential of your website’s performance.
 4. B2B and B2C Marketing Strategies: Tailored approaches to reach your target audiences effectively.
01
Marketing Strategy Blueprint
 • BI Strategy Development
 • SEO Optimization Guidance
 • Advisory Session
 • Recommendations Report

€308 a day

02
Conversion Excellence
 • Conversion Rate Optimization (CRO) Best Practices
 • Comprehensive Website Analysis
 • Customized Strategy Blueprint

€308 a day

03
B2B/B2C Mastery
 • Tailored B2B and B2C Marketing Strategies
 • Ongoing Advisory Support
 • Data Monitoring and Reporting

€308 a day

Optional Add-Ons:

 1. Free Strategy Assessment: A free initial consultation with potential clients where we can discuss your business goals and challenges. During this session, I provide high-level insights and outline the benefits of my advisory services.

What I Require from You:

 • Clear Objectives: Clearly define your business objectives and goals that you aim to achieve through consultation and advisory services.
 • Access to Data: Provide access to relevant data sources, marketing analytics, and any existing strategies or campaigns.
 • Collaborative Engagement: Be available for discussions and collaboration throughout the advisory process to provide insights and feedback.
 • Budget and Timeline: Have a budget in place for the advisory services and agree upon a timeline for the delivery of recommendations and reports.

These requirements are designed to ensure a collaborative and effective advisory process that aligns with your business goals and objectives.

Why choose me?

Proven Expertise

PROJECTS COMPLETED

Tailored Strategies

YEARS OF EXPERIENCE

Transparent Reporting

HAPPY CLIENTS

As a young entrepreneur, I place immense importance on fostering enduring relationships to collectively ascend to greater heights with my network. This philosophy is reflected in my packages, which are meticulously crafted as holistic growth strategies rather than fragmented services. I leave no room for half-measures, aiming for comprehensive and sustainable growth.

– LETS CONNECT

Get in touch

I am currently avaliable to take on new projects, so feel free to send me a message about anything that you want to run past me. You can contact anytime at 24/7

+31 06 37 55 68 01

mink@mkhg.nl

Steenstraat, Arnhem, The Netherlands